Praktyki studenckie w KPP w Ostrowie Wielkopolskim

Poniżej zamieszczamy warunki, jakie musi spełnić student ubiegający się o przyjęcie na praktykę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim oraz do pobrania stosowny formularz.
 
I. Wymagane dokumenty

1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp ( formularz do pobrania ze strony internetowej (www.ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl ) lub  z recepcji  Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp przy Odolanowskiej 19;

2 )skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni;

3) kserokopie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej;

4) zakres ( program ) praktyki;

5) kserokopie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

6  dane i numer osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (wzór poniżej)

8) dwa egzemplarze umowy ( wzór poniżej) podpisane przez osobę ubiegającą się o odbycie praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim

 
II. Termin i miejsce składania dokumentów

Student, który ma zamiar odbywać praktykę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp składa dokumenty zaadresowane na Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wlkp ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wlkp

Uwaga

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórką organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

 

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów
 
1. Rozpatrzeniu podlegają dokumenty złożone we właściwym terminie ( co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).

2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:

     a) zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki 

         organizacyjnej

    b) możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.

3. Student otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

4. Złożone dokumenty nie kompletne nie będą rozpatrywane.

 
IV. Przebieg praktyki

1.Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:

   a) zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,

   b) zapoznaje się z celami i zasadami oraz strukturą organizacyjną Policji,

   c) odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,

 d) zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych,

2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp.

3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępnione tylko informacje jawne.

 
V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

1. Praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp są nieodpłatne.

2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie praktyki.

3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.

 
Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udzielają pracownicy Referatu Prezydialnego Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp pod nr tel. 62/ 73 77 326  lub 62/ 73 77 325.
 
 
 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Data modyfikacji 24.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kula
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kula KPP Ostrów Wielkopolski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kula
do góry