Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

Wydział Prewencji

 

 1. Dziennik korespondencyjny
 2. Książka ewidencji sprzętu
 3. Zeszyt odpraw
 4. Rejestr korespondencji wpływającej
 5. Faksy – wychodzące, przychodzące
 6. Książka doręczeń
 7. Rejestr nadgodzin
 8. Skorowidz
 9. Zeszyt odpraw pism prewencji
 10. Ewidencja wyjść
 11. Książka stanu sprzętu uzbrojenia
 12. Książka sprzętu materiałów

  

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy

 

 1. Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu
 2. Skorowidz imienny pokrzywdzonych
 3. Rejestr korespondencji wychodzącej
 4. Rejestr korespondencji wpływającej
 5. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 6. Dziennik telegramów wychodzących
 7. Dziennik telegramów wchodzących
 8. Rejestr wniosków o wydanie kserokopii dokumentów
 9. Książka służby konwojowej
 10. Książka odpraw do służby
 11. Rejestr śledztw i dochodzeń
 12. Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia  postępowania przygotowawczego
 13. Książka dowodów rzeczowych
 14. Skorowidz osób podejrzanych
 15. Rejestr postępowań przygotowawczych, w których dokonano tymczasowego zajęcia mienia
 16. Rejestr wniosków do prokuratora o zastosowanie zabezpieczenia majątkowego
 17. Rejestr osób tymczasowo aresztowanych
 18. Rejestr wniosków do prokuratora o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania
 19. Rejestr zażaleń na zatrzymanie
 20. Rejestr mediacji
 21. Książka doręczeń przesyłek do prokuratury i sądu
 22. Książka doręczeń przesyłek do informatyki
 23. Lista obecności
 24. Lista grafików służby

 

  

Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

 1. Dziennik korespondencji
 2. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
 3. Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 4. Dziennik ewidencji wykonanych kopii
 5. Rejestr dzienników, książek elektronicznych i teczek – WKT-111
 6. Dziennik stanowiska ODN
 7. Książki doręczeń przesyłek miejscowych
 8. Rejestr postępowań sprawdzających
 9. Rejestr wydanych poświadczeń
 10. Rejestr zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych
 11. Rejestr wydanych odmów wydania poświadczenia
 12. Rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających
 13. Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli
 14. Dziennik przepisów niejawnych
 15. Książka wejść i wyjść do Kancelarii Tajnej.

  

Zespół ds. Kontroli i BHP

 

 1. Rejestr wypadków funkcjonariuszy
 2. Rejestr wypadków pracowników cywilnych
 3. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie


Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia

 

 1. Rejestr faktur wpływających
 2. Rejestr wydatków
 3. Rejestr dowodów wydania i przyjęcia
 4. Ewidencja postępowań szkodowych
 5. Rejestr postępowań szkodowych
 6. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 7. Księga obrotów / kasa, mkg, Izba Zatrzymań/
 8. Rejestr wniosków o wydanie zaświadczeń dot. kserokopii dokumentów
 9. Rejestr darowizn
 10. Ewidencja główna uzbrojenia i techniki policyjnej na wydziały i jednostki terenowe
 11. Ewidencja sprzętu techniki policyjnej i biurowej, kwaterunkowej, warsztatowej, stołówkowo – kuchennej
 12. Rejestr imienny funkcjonariuszy kart mundurowych
 13. Książka magazynowa art. biurowych
 14. Książka magazynowa art. konserwujących
 15. Książka magazynowa napojów chłodzących
 16. Ewidencja psów służbowych
 17. Rejestr kart mieszkaniowych
 18. Ewidencja mandatów karnych gotówkowych i kredytowanych
 19. Ewidencja rozkazów nagrodowych
 20. Ewidencja osób zatrzymanych w PDOZ
 21. Księga ewidencji obrotów materiałów pędnych i smarów
 22. Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów
 23. Rejestr zbiorników samochodowych i motocyklowych
 24. Książka wyjść w godzinach służbowych
 25. Rejestr pracy w godzinach poza normatywnym czasem pracy.

 

Kancelaria ogólna

 

 1. Rejestr korespondencji wpływającej do KPP
 2. Rejestr korespondencji wpływającej – Wydział Doch.-Śledczy
 3. Rejestr korespondencji wpływającej – Wydział PG i KR
 4. Rejestr korespondencji wpływającej – Wydział Prewencji
 5. Rejestr korespondencji wpływającej – Wydział Ruchu Drogowego
 6. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 7. Rejestr faktur i rachunków
 8. Rejestr wysłanych ampułek krwi
 9. Rejestr korespondencji z zagranicą
 10. Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej
 11. Dziennik przepisów Komendanta Powiatowego Policji
 12. Dziennik przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji
 13. Dziennik przepisów Komendanta Głównego Policji
 14. Dziennik przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 15. Dziennik przepisów - inne resorty
 16. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 17. Książka doręczeń druków MRD
 18. Rejestry poczty specjalnej
 19. Pocztowa książka nadawcza
 20. Rejestr poczty z Prokuratury Rejonowej
 21. Karty zapoznania z aktami prawnymi
 22. Rozdzielniki do aktów prawnych

 

Wydział Ruchu Drogowego

 1. Rejestr korespondencji wpływającej
 2. Rejestr korespondencji wychodzącej
 3. Dziennik korespondencji sekretariatu
 4. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 5. Rejestr pokwitowań za zatrzymane dowody rejestracyjne
 6. Rejestr zatrzymanych dokumentów prawa jazdy
 7. Rejestr kart informacyjnych i kart rejestracyjnych
 8. Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem
 9. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 10. Skorowidz
 11. Ewidencja faksów przychodzących
 12. Rejestr pracy w nadgodzinach
 13. Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców (rejestr fotoradarów miejscowych)
 14. Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców (rejestr fotoradarów obcych)
 15. Książka służby
 16. Rejestr spisu spraw
 17. Rejestr przesyłek nadanych
 18. Pocztowa książka nadawcza
 19. Książka doręczeń materiałów niejawnych
 20. Karty zapoznania z treścią aktu prawnego
 21. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartego alkoholu w wydychanym powietrzu
 22. Książka odpraw
 23. Zeszyt narad
 24. Książka pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego
 25. Ewidencja wideorejestratora/fotorejestratora
 26. Rejestr wydanych notatników służbowych
 27. Rejestr wydanych bloczków pokwitowań na zatrzymane dokumenty

 

Wydział Kryminalny

 1. Dziennik korespondencyjny
 2. Rejestr korespondencji wpływającej
 3. Rejestr korespondencji wychodzącej
 4. Ewidencja faksów
 5. Dziennik przepisów
 6. Ewidencja czasu służby
 7. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 8. Książka doręczeń
 9. Dziennik stanowiska ODN
 10. Książka ewidencji kluczy
 11. Książka kluczy ODN
 12. Rejestr teczek operacyjnych
 13. Książka doręczeń poczty do instytucji na terenie miasta
 14. Rejestr osób zaginionych
 15. Rejestr osób poszukiwanych

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 1. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 2. Książka doręczeń telegramów
 3. Książka doręczeń
 4. Dziennik podawczy
 5. Ewidencja czasu pracy
 6. Dziennik korespondencyjny
 7. Dziennik przepisów
 8. Nadzory
 9. Rejestr teczek operacyjnych
 10. Ewidencja faksów
 11. Książka ewidencji kluczy
 12. Lista obecności
 13. Rejestr korespondencji wpływającej
 14. Rejestr korespondencji wychodzącej

 

Sekretariat Komendanta

 1. Rejestr korespondencji wpływającej
 2. Dziennik korespondencji sekretariatu
 3. Rejestr korespondencji wychodzącej
 4. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 5. Zeszyt odpraw Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim
 6. Dziennik telegramów wychodzących
 7. Dziennik telegramów wpływających
 8. Dziennik przepisów
 9. Rejestr skarg i wniosków
 10. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 11. Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 12. Rejestr skierowań na badania lekarskie kierowców
 13. Rejestr wydanych delegacji
 14. Ewidencja telefonów i faksów
 15. Skorowidz do skierowań na badania lekarskie i psychologiczne
 16. Rejestr wystąpień prokuratorskich
 17. Rejestr wniosków personalnych
 18. Książka przyjęć interesantów
 19. Lista obecności
 20. Lista obecności narad koordynacyjnych
 21. Rejestr kart zbliżeniowych
 22. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim

 


 

 

 


Metryczka

Data publikacji 09.07.2009
Data modyfikacji 15.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kula
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kula KPP Ostrów Wielkopolski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kula
do góry